Członek stowarzyszenia

 

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu na profilu Facebook Targów WIATR i WODA na wodzie

14. Targi WIATR i WODA na wodzie

18-21 lipca, Przystań Marina Gdynia

 

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu WIATR i WODA na Facebooku.

2. Nazwa konkursu: „14. Targi WIATR i WODA na wodzie”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu

1. Zadaniem uczestników jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: "Z kim i dlaczego wybierzesz się na Targi".

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1. ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5. Organizatorem konkursu jest firma Murator EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail:

6. Fundatorem nagród jest firma Murator EXPO Sp. z o.o.

Zadanie konkursowe

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony WIATR i WODA na Facebooku.

2. Zadaniem uczestników jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: " Z kim i dlaczego wybierzesz się na Targi?".

3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać jedną pracę konkursową - jeden komentarz.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 20 najciekawszych komentarzy umieszczonych pod postem konkursowym.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od momentu publikacji tego regulaminu na fanpage WIATR i WODA do 16 lipca 2019, do godz. 11:00.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 16 lipca 2019 o godzinie 13:00.

Uczestnicy

1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

2. Uczestnikami Konkursu muszą być osoby pełnoletnie, które posiadają profil w serwisie Facebook i umieszczą w komentarzu pod postem konkursowym komentarz zgodny z wytycznymi do dnia zakończenia konkursu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa

1. O wyborze zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, oryginalność, kreatywność opisu.

2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

2. Nagrodą dla 20 zwycięzców będą dwa zaproszenia jednoosobowe na jeden z kilku dni Targów Wiatr i Woda w Warszawie (28.02-03.03.2019). Każdy zwycięzca otrzyma dwa jednoosobowe bilety.

3. Nazwiska laureatów zostaną przekazane organizatorowi.

4. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Organizatorze.

Prawa autorskie

1. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu w formie komentarza umieszczonego pod postem konkursowym nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu w komentarza umieszczonego pod postem konkursowym nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając komentarz, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy Konkursu, (III) doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie.

2. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział w Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą wymienioną w punkcie 1.

5. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora. W tym celu należy napisać prośbę na adres jcarettoni@muratorexpo.pl.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu WIATR i WODA na Facebooku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w serwisie Facebook.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci komentarzy pod wpisami konkursowymi bądź w oddzielnych postach konkursowych.

4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Zespół Targów WIATR i WODA na wodzie